Selecteer een pagina

Privacy-statement en disclaimer Geenwachttijden.nl

Hoe waarborgen we jou privacy?

Wij vinden privacy heel belangrijk en garanderen je dat we heel zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. We geven ze niet aan anderen, behalve aan de zorgverzekeraar als jij via ons overstapt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op deze website, worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van het opvragen van informatie over, het vergelijken en afsluiten van zorgverzekeringen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e- mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s en/of functionaliteit van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, echter wijzen wij u erop dat dit mogelijk ten koste gaat van uw gebruikerservaring met onze website. Wilt u deze cookies uitzetten, volg dan de volgende stappen:

Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”;

Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit;

Voor overige browsers adviseren wij u de Helpsectie van uw browser te raadplegen voor instructies omtrent het weigeren van cookies.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van u als bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij tevens de functionele werking van de website.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en voor marketinginspanningen. De hierdoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacy beleid van Google en de specifieke informatie aangaande Google Analytics.

Indien u wenst u te voorkomen dat Google gegevens over uw bezoek vastlegt, adviseren wij u gebruik te maken van de Google Analytics browser plug-in, waarmee vastlegging van data door Google Analytics op deze en andere websites wordt voorkomen.

Interesseprofielen

Met uw toestemming plaatsen wij tevens “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw interesses binnen deze Website. Dit betreft een geanonimiseerd profiel en is niet gekoppeld aan uw naam, adres of e-mail adres en dergelijke, maar uitsluitend bedoeld om content en eventuele commerciële aanbiedingen af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Sociaal media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door programmatuur die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze programmatuur plaatst onder meer een cookie aan de hand waarvan (interesse)profielen kunnen worden opgebouwd. Het promoten of delen van content op deze website, draagt bij aan het (interesse)profiel.

Klik hier voor meer informatie over het privacy beleid van en de verwerking van (persoons)gegevens door Facebook en Twitter. en Google+ .We wijzen u erop dat dit beleid regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van zoekmachinemarketing, webanalytics en aanverwante vakgebieden, onze diensten en daaraan gerelateerde zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer Geenwachttijden.nl

Geenwachttijden.nl heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het op geenwachttijden.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. Daarnaast zijn de gegevens op de site zijn gedeeltelijk afkomstig van derden, die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Het is daarom niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de inhoud van de website. Elke vorm van aansprakelijkheid voor o.a. de juistheid van de op deze website weergegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan en gebreken of virussen door het bezoek op deze site, wordt uitgesloten.

Alhoewel de informatie op de site soms nog onvolledig is, hebben wij besloten deze informatie toch alvast te publiceren gezien het grote belang daarvan voor de bezoekers van de site. Wij zijn dagelijks bezig de informatie aan te vullen en te actualiseren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u met ons mailen op info@www.geenwachttijden.nl

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op geenwachttijden.nl en de totstandkoming van geenwachttijden.nl is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het aanbod aan informatie (i.c. de zorgverleners, zorginstellingen e.a.) is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen. geenwachttijden.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op geenwachttijden.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van geenwachttijden.nl en haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via geenwachttijden.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Geenwachttijden.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van geenwachttijden.nl voor gebruiker geenwachttijden.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Geenwachttijden.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendomsrechten

Alle rechten op (de inhoud van) geenwachttijden.nl berusten bij geenwachttijden.nl, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op geenwachttijden.nl

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van geenwachttijden.nl en haar toeleveranciers op (de inhoud van) de Website. Gebruiker mag de inhoud van geenwachttijden.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met geenwachttijden.nl is overeengekomen.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van geenwachttijden.nl zonder toestemming van de geenwachttijden.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer , dan kunt u contact opnemen met geenwachttijden.nl

Privacyverklaring Geenwachttijden.nl

geenwachttijden.nl is een initiatief van geenwachttijden.nl. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe geenwachttijden.nl. omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen en/of gepubliceerd via de website www.geenwachttijden.nl.

Inleiding

geenwachttijden.nl waardeert het vertrouwen dat u in geenwachttijden.nl stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens van zorgverleners, zorgorganisaties en zorginstellingen enerzijds en bezoekers en inzenders anderzijds worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van geenwachttijden.nl is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

E-mailnieuwsbrief

Indien u de gratis e-mailnieuwsbrief over geenwachttijden.nl wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt een verzoek doen om kennis te nemen van de persoonlijke informatie die geenwachttijden.nl over u heeft. Indien de informatie onjuist en/of onvolledig is, kunt u geenwachttijden.nl verzoeken deze aan te passen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt en de pasfoto afgeschermd), op de volgende manieren richten aan geenwachttijden.nl

 • per e-mail: info@ geenwachttijden.nl of
 • Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal geenwachttijden.nl binnen vier weken reageren.

Inzenden waarderingen

Het e-mailadres (en eventueel het IP-adres) wordt ook gebruikt ter verificatie van de herkomst van de waardering en – indien gewenst – voor het tot stand brengen van persoonlijk contact tussen de inzender en de zorgverlener. De informatie over de aandoening/behandeling wordt gebruikt om het op geenwachttijden.nl mogelijk te maken ervaringen te lezen van bezoekers met dezelfde aandoening. Op deze manier kunt u nog beter uw keuze maken. Ook kunnen zorgverleners en zorginstellingen deze ervaringen nog beter gebruiken om de zorg rond een specifieke aandoening of behandeling te verbeteren. De vraag over aandoening/behandeling is niet verplicht. U hoeft hier dus niet perse iets in te vullen.

Overige vormen van gebruik

Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en geenwachttijden.nl
 • het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van geenwachttijden.nl
 • het doen van marktonderzoek
 • ten behoeve van de beveiliging van de website geenwachttijden.nl en het tegengaan van misbruik daarvan
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van geenwachttijden.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens van zorgverleners kunnen aan derden worden verstrekt ten behoeve van online publicatie of intern gebruik. Deze derden betreffen zorgverleners, zorginstellingen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere organisaties binnen de zorgsector.

Verder kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en geenwachttijden.nl gesloten overeenkomst
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van geenwachttijden.nl

Klikgedrag

Op geenwachttijden.nl worden op anonieme basis algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van geenwachttijden.nl te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op geenwachttijden.nl te zetten. Op deze wijze kan geenwachttijden.nl haar dienstverlening aan u optimaliseren.

Cookies

Op geenwachttijden.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op geenwachttijden.nl wordt verwezen naar het cookiebeleid zoals vindbaar op de website. In het cookiebeleid wordt uitgelegd hoe er op geenwachttijden.nl gebruik wordt gemaakt van cookies, van wie de cookies afkomstig zijn en waarom de cookies worden ingezet.

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft geenwachttijden.nl te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen

Onderhavige privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op geenwachttijden.nl. geenwachttijden.nl adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan geenwachttijden.nl verstrekt.

Foto’s /Logo’s /Beeldmerken

Wij maken gebruik van de Fair Use en citaatrecht van afbeeldingen,beeldmerkenen logo’s

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden zoals toezending van nieuwsbrieven. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de hiervoor genoemde manieren richten aan geenwachttijden.nl

Privacyverklaring van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met geenwachttijden.nl zijn verbonden. geenwachttijden.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. geenwachttijden.nl adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op de betreffende websites.

Wij bieden echter geen garanties over de volledigheid en juistheid van de informatie

Vragen

Geenwachttijden.nl helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Je bent succesvol ingeschreven

Pin It on Pinterest

Share This